Project Name: Thoi Hoa Parish Church

Architects: vn-a (visual network art architecture)

Year: 2021-

Project location: Thoi Hoa, Ben Cat, Binh Duong, Viet Nam

Program: Religious Architecture

Architects in Charges: Thu Huong Thi Vu, Tuan Dung Nguyen

Team: Truong Giang Vu, Minh Duong Le, Vinh Dang Nguyen